Tính năng

Chính sách kiểm hàng
#

Chính sách kiểm hàng

Kiểm hàng là thực hiện các công việc kiểm tra và so sánh các sản phẩm/hàng hóa có trong kiện hàng nhận được từ Nhà cung ...

Chính sách đóng gỗ hàng hóa
#

Chính sách đóng gỗ hàng hóa

Đóng gỗ là một hình thức đảm bảo an toàn đối với hàng hóa dễ vỡ, dễ biến dạng và dễ hư hỏng trong quá trình vận chuyển ...